No.168

10.8 x 10.6 x 9.2 cm

Trắng, Trà, Xanh

100 sp / Thùng

No.170

15.5 x 10.8 x 10.2 cm

Trắng, Trà, Xanh

54 sp / Thùng

No.172

12 x 10.6 x 9.2 cm

Trắng, Trà, Xanh

75 sp / Thùng

No.174

16.3 x 12.8 x 11.5 cm

Trắng, Trà, Xanh

45 sp / Thùng

No.176

18 x 13.5 x 11.2 cm

Trắng, Trà, Xanh

45 sp / Thùng

No.179

12 x 12 x 10.5 cm

Trắng, Trà, Xanh

60 sp / Thùng

No.183

8.5 x 8.5 x 10 cm

Trắng, Trà, Xanh

90 sp / Thùng

No.184

19.5 x 11.5 x 7 cm

Trắng, Trà, Xanh

90 sp / Thùng

No.192

11.5 x 10.5 x 9 cm

Trắng, Trà, Xanh

90 sp / Thùng

No.198

15.5 x 12.5 x 9 cm

Trắng, Trà, Xanh

36 sp / Thùng

No.199

 10.8 x 10.8 x 13.5 cm

Trắng, Trà, Xanh

32 sp / Thùng

No.201

10.8 x 10.8 x 13.5 cm

Trắng, Trà, Xanh

36 sp / Thùng

No.202

10.8 x 10.6 x 9.2 cm

Trắng, Trà, Xanh

54 sp / Thùng

No.203

11.5 x 10.5 x 9 cm

Trắng, Trà, Xanh

120 sp / Thùng

No.204

10.8 x 10.6 x 9.2 cm

Trắng, Trà, Xanh

120 sp / Thùng

No.220

9.5 x 10.2 cm

Xanh, Đỏ, Xám  

90 sp / Thùng

No.238

 sp / Thùng

No.238-3

 sp / Thùng

SM.110

12 x 11 x 9 cm

72 sp / Thùng

SM.111

11.5 x 10.5 x 9 cm

60 sp / Thùng

SM.806

13 x 20 x 14.5 cm

30 sp / Thùng

SM.6004

12.5 x 11.5 x 12.5 cm

45 sp / Thùng

SM.6501

12 x 20 x 13.5 cm

30 sp / Thùng

SM.8013

14 x 17 x 12.5 cm

30 sp / Thùng

No.169-1

35.5 x 26 x 5.5 cm

Xanh đen

10 sp / Thùng

No.169-2

35.5 x 26 x 11.5 cm

Xanh đen

10 sp / Thùng

No.169-3

35.5 x 26 x 16.5 cm

Xanh đen

10 sp / Thùng

No.175-2

35.5 x 26 x 11.5 cm

Xanh đen

10 sp / Thùng

No.175-3

35.5 x 26 x 16.5 cm

Xanh đen

10 sp / Thùng

No.175-4

35.5 x 26 x 34 cm

Xanh đen

10 sp / Thùng

No.175-5

35.5 x 26 x 45 cm

Xanh đen

10 sp / Thùng

No.180-2

35.5 x 26 x 11.5 cm

Xanh đen

10 sp / Thùng

No.180-3

35.5 x 26 x 16.5 cm

Xanh đen

10 sp / Thùng

No.182-2

35.5 x 26 x 15.5 cm

Xanh, Xám, Đen, Đỏ

10 sp / Thùng

No.182-3

35.5 x 26 x 25.5 cm

Xanh, Xám, Đen, Đỏ

10 sp / Thùng

No.190-2

35.5 x 26 x 11.5 cm

Xanh đen, Xám

10 sp / Thùng

No.190-3

35.5 x 26 x 28.6 cm

Xanh đen, Xám

10 sp / Thùng

No.190-4

35.5 x 26 x 39.8 cm

Xanh đen, Xám

10 sp / Thùng

No.190-5

35.5 x 26 x 51 cm

Xanh đen, Xám

10 sp / Thùng

No.206-2

35.5 x 26 x 15.5 cm

Xanh, Xám

10 sp / Thùng

No.206-3

35.5 x 26 x 16.5 cm

Xanh, Xám

10 sp / Thùng

No.232-2

35.5 x 26 x 15.5 cm

Xanh, Xám

10 sp / Thùng

No.232-3

35.5 x 26 x 25.5 cm

Xanh, Xám

10 sp / Thùng

No.222-2

35.5 x 26 x 15.5 cm

Xanh, Xám

10 sp / Thùng

No.222-3

35.5 x 26 x 16.5 cm

Xanh, Xám

10 sp / Thùng

No.205-3

35.5 x 26 x 28.6 cm

Xanh đen

10 sp / Thùng

No.187

26.2 x 10.4 x 29.2 cm

Dương, Lá, Đỏ, Đen

80 sp / Bao

No.194

25.5 x 31 x 24 cm

Dương, Lá, Đỏ

20 sp / Thùng

No.212

26 x 32 x 30.5 cm

Dương, Lá, Đỏ

20 sp / Thùng

No.191-A4

22.2 x 6 x 33.8 cm

Trắng trong

16 sp / Lốc

No.191-A5

16.2 x 6 x 25 cm

Trắng trong

12 sp / Lốc

No.191-A6

11.3 x 5.8 x 12 cm

Trắng trong

20 sp / Lốc

No.191-A7

11.3 x 5.8 x 12 cm

Trắng trong

20 sp / Lốc

No.207-A4

22.2 x 6 x 33.8 cm

Trắng trong

32 sp / Lốc

No.207-A5

16.2 x 6 x 25 cm

Trắng trong

16 sp / Lốc

No.207-A6

11.3 x 5.8 x 12 cm

Trắng trong

30 sp / Lốc

No.207-A7

11.3 x 5.8 x 12 cm

Trắng trong

32 sp / Lốc

No.211-A4

22.2 x 6 x 33.8 cm

Trắng trong

20 sp / Lốc

No.211-A5

16.2 x 6 x 25 cm

Trắng trong

20 sp / Lốc

No.211-A6

11.3 x 5.8 x 12 cm

Trắng trong

20 sp / Lốc

No.226-A4

21 x 31 x 5 cm

Trắng trong

20 sp / Lốc

No.226-A5

22 x 15 x 5 cm

Trắng trong

20 sp / Lốc

No.226-A6

16 x 10 x 5 cm

Trắng trong

20 sp / Lốc

No.226-A7

11 x 8 x 5 cm

Trắng trong

20 sp / Lốc

No.233-A6

10 x 20 x 5 cm

Trắng trong

20 sp / Lốc

No.234-A6

22 x 11 x 5 cm

Trắng trong

20 sp / Lốc

No.239

7 x 15 x 27 cm

Trắng trong

20 sp / Lốc

No.193

8 x 24 cm

Trắng trong

20 sp / Lốc

No.227

10 x 30 cm

Trắng trong

20 sp / Lốc

No.228

6 x 14 cm

Trắng trong

20 sp / Lốc

No.223-1

9 x 23.5 x 27.5 cm

Trắng trong

24 sp / Thùng

No.223-2

12 x 23.5 x 29 cm

Trắng trong

18 sp / Thùng

No.223-3

14 x 23.5 x 32 cm

Trắng trong

12 sp / Thùng

No.224-1

8 x 17 x 20 cm

Trắng trong

48 sp / Thùng

No.224-2

10 x 17 x 20 cm

Trắng trong

36 sp / Thùng

No.224-3

14 x 17 x 23 cm

Trắng trong

24 sp / Thùng

No.225-1

7 x 11.5 x 20 cm

Trắng trong

75 sp / Thùng

No.225-2

10.5 x 11.5 x 21 cm

Trắng trong

45 sp / Thùng

No.225-3

14 x 11.5 x 24 cm

Trắng trong

10 sp / Thùng

No.181

10.8 x 4.6 x 5.5 cm

Trắng trong

300 sp / Thùng

No.186

11 x 6 x 4.6 cm

Dương, Lá, Đỏ

40 sp / Thùng

No.208

17 x 8.2 x 10.5 cm

Dương, Lá, Đỏ

12 sp / Thùng

No.197

21 x 8.5 x 10 cm

Dương, Lá, Đỏ

12 sp / Thùng

No.221

6 x 8 x 14 cm

Dương, Lá, Đỏ

12 sp / Thùng

No.185

21 x 8.5 x 10 cm

Dương, Cam

108 sp / Thùng

No.200

15.5 x 0.8 x 2.5 cm

Dương, Lá, Đỏ

100 sp / Thùng

No.243

2 x 26 x 45 cm

Bàn cắt B5

5 sp / Lốc

No.244

2 x 31 x 52 cm

Bàn cắt A4

5 sp / Lốc

No.245

2 x 41 x 62 cm

Bàn cắt A3

5 sp / Lốc

No.N-23

10 x 51 x 75 mm

Notes Vàng 2″ x 3″

40 xấp / Hộp

No.N-33

10 x 75 x 75 mm

Notes Vàng 3″ x 3″

20 xấp / Hộp

No.N-34

10 x 75 x 102 mm

Notes Vàng 3″ x 4″

20 xấp / Hộp

No.NV-35

10 x 75 x 127 mm

Notes Vàng 3″ x 5″

20 xấp / Hộp

No.NS-23

10 x 51 x 75 mm

Notes Kẻ Ngang 2″ x 3″

40 xấp / Hộp

No.NS-33

10 x 75 x 75 mm

Notes Kẻ Ngang 3″ x 3″

20 xấp / Hộp

No.NS-34

10 x 75 x 102 mm

Notes Kẻ Ngang 3″ x 4″

20 xấp / Hộp

No.NS-35

10 x 75 x 127 mm

Notes Kẻ Ngang 3″ x 5″

20 xấp / Hộp

No.NM-23-4

10 x 51 x 75 mm

Notes 4 Màu 2″ x 3″

40 xấp / Hộp

No.NM-33-4

10 x 75 x 75 mm

Notes 4 Màu 3″ x 3″

20 xấp / Hộp

No.NM-34-4

10 x 75 x 102 mm

Notes 4 Màu 3″ x 4″

20 xấp / Hộp

No.NM-35-4

10 x 75 x 127 mm

Notes 4 Màu 3″ x 5″

20 xấp / Hộp

No.NM-23-5

10 x 51 x 75 mm

Notes 5 Màu 2″ x 3″

40 xấp / Hộp

No.NM-33-5

10 x 75 x 75 mm

Notes 5 Màu 3″ x 3″

20 xấp / Hộp

No.NM-34-5

10 x 75 x 102 mm

Notes 5 Màu 3″ x 4″

20 xấp / Hộp

No.NM-35-5

10 x 75 x 127 mm

Notes 5 Màu 3″ x 5″

20 xấp / Hộp

No.NM-332

10 x 37.5 x 75 mm

Giấy Notes Màu Chia 2

20 xấp / Hộp

No.NM-333

10 x 25 x 75 mm

Giấy Notes Màu Chia 3

20 xấp / Hộp

No.NM-334

10 x 18.75 x 75 mm

Giấy Notes Màu Chia 4

20 xấp / Hộp

No.NM-335

10 x 15 x 75 mm

Giấy Notes Màu Chia 5

20 xấp / Hộp

No.NMT-5

60 x 90 mm

Giấy Notes Mũi Tên

50 xấp / Hộp

No.173

13.5 x 5 x 3.2 cm

Trắng, Đen, Xanh Lá, Xanh Dương, Vàng, Cam

12 sp / Lốc

No.219

13.5 x 5 x 3.2 cm

Trắng, Đen, Xanh Lá, Xanh Dương, Vàng, Cam

12 sp / Lốc

No.246

3 x 4 x 7.5 cm

Trắng, Đen, Xanh Lá, Xanh Dương, Vàng, Cam

12 sp / Lốc

No.178

9 x 9 x 19.8 cm

Dương, Cam, Lá

100 sp / Thùng

No.177

8.3 x 8.3 x 8.6 cm

Trắng, Trà, Dương, Lá

50 sp / Thùng

No.196

18 x 16 x 22 cm

Dương, Lá

10 sp / Thùng

No.188

22.8 x 0.2 x 31.5 cm

Dương, Lá, Cam

55 sp / Thùng

No.189

15.8 x 0.2 x 22.8 cm

Dương, Lá, Cam

50 sp / Thùng

No.195

10.5 x 0.2 x 14.8 cm

Dương, Lá, Cam

45 sp / Thùng

No.T235

15.5 x 3 cm

Trắng trong

100 sp / Thùng

No.T236

20.5 x 3 cm

Trắng trong

100 sp / Thùng

No.T237

30.5 x 3 cm

Trắng trong

100 sp / Thùng

No.171

6 x 20 x 90 cm

Ruột chì 2B 0.5mm

48 sp / Hộp